Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

Oferta

Głównym zakresem naszej aktywności zawodowej jest wykonywanie badań i sporządzanie opracowań z zakresu geologii- inżynierskiej i geotechniki wraz z przeprowadzeniem procedur urzędowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz nabyta wiedza i uzyskane uprawnienia państwowe (uprawnienia Ministra Środowiska kategorii VI i VII, uprawnienia górnicze niższego dozoru ruchu w specjalności geologicznej i hydrogeologicznej) pozwalają nam na podjęcie się również trudnych zagadnień związanych z posadowieniem obiektów budowlanych w różnych warunkach gruntowych i morfologicznych.

Nasz zespół specjalizuje się w badaniach geologiczno- inżynierskich dla projektowanych bądź też modernizowanych obiektów hydrotechnicznych. Wykonujemy także badania hydrogeologiczne dla inwestycji zlokalizowanych w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych. Ponadto wykonujemy analizy i studia geologiczne do różnych celów, takich jak studium zagospodarowania, etapy koncepcji i inne.

Nasze prace wykonujemy kompleksowo, a posiadanie własnego sprzętu pozwala nam ograniczyć udział podwykonawców, skrócić czas realizacji, dostosować terminy i zakres do wymagań zleceniodawcy.

Prace dokumentacyjne i analizy geologiczne wykonujemy przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych.

W ramach prac projektowych i dokumentacyjnych wykonujemy:

- projekty robót geologicznych

- dokumentacje geologiczno- inżynierskie

- dokumentacje geologiczno- inżynierskie dla projektowanych, lub modernizowanych obiektów hydrotechnicznych, a także dokumentacje hydrogeologiczne dla inwestycji zlokalizowanych w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych

- opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego

- we współpracy z Projektantem obiektu - projekty geotechniczne

W zakresie prac terenowych:

- wiercenie otworów zestawami ręcznymi i udarowymi próbnikami okienkowymi (tzw. RKS) do głębokości 12 m, również w terenach trudnodostępnych

- sondowania dynamiczne sondą DPL (SD-10) do głębokości 8 m, a także w zależności od potrzeb powyżej 8 m głębokości sondami dynamicznymi DPM, DPH, lub DPSH

- sondowania statyczne CPTu sondą szwedzkiej firmy ENVI (Environmental Mechanics AB) na podwoziu gąsienicowym Pagani TG63-200

- próbne pompowania hydrogeologiczne

- badania płytą dynamiczną wskaźnika zagęszczenia Is i modułów odkształcenia (EVd i E2) gruntu  (zagęszczenie i nośność gruntu) określające jakość wykonania nasypów i zgodność z założeniami projektowymi

- badania płytą statyczną VSS modułów odkształcenia E1 i E2

- ustalanie warunków geologicznych dla projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków

- nadzór geotechniczny inwestycji wraz z odbiorami wykopów fundamentowych i wpisem do dziennika budowy

- opcjonalnie przy wsparciu podwykonawców – wiercenie otworów do głębokości 30 m systemem mechanicznym, oraz otworów rdzeniowanych.

Możliwości sprzętowe i kompetencyjne

Jesteśmy zespołem niezależnym sprzętowo (wykaz posiadanego prezentujemy w zakładce „O Firmie”). Nasze opracowania wykonujemy z dbałością o przejrzystość i precyzję w prezentacji poruszanych zagadnień. Szczególnie staramy się aby prezentacja graficzna i tabelaryczna wyników prac była czytelna. W pracach kameralnych prowadzimy wyczerpujące analizy warunków gruntowo- wodnych podłoża, oraz innych czynników (morfologicznych, strukturalnych, hydrologicznych, geodynamicznych- które mogą mieć wpływ na realizację i bezpieczeństwo inwestycji). Szczególną uwagę przykładamy do czynników niekorzystnych, mogących mieć wpływ na inwestycję, czy to w realnym czasie jej wznoszenia czy też w dalekiej przyszłości.

Zapraszamy do współpracy biura projektowe, firmy budowlane, inwestorów indywidualnych i branżowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


Przekrój geologiczno – inżynierski

Przykładowa interpretacja sondowania statycznego CPTuObliczeniowy przekrój geologiczno – inżynierski przez korpus wału przeciwpowodziowego dla obiektu hydrotechnicznego