Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

Zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej:

Lekka płyta obciążana dynamicznie (LWD) służy do szybkiego pomiaru dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2], co pozwala określić nośność i zagęszczenie gruntu. Poprzez zastosowanie metod korelacyjnych według wytycznych niemieckiej normy DIN 18 134, oraz polskiej literatury branżowej możliwe jest przeliczenie wyników pomiarów do wyników badań płytą statyczną VSS.

W wyniku pomiaru, który trwa około 3 minuty uzyskujemy bezpośrednio i natychmiast następujące parametry:

- odkształcenie osiadania Sm [mm]

- wskaźnik stopnia zagęszczenia s/v dający informację jakościową czy grunt należy dalej zagęszczać

- dynamiczny moduł odkształcenia Evd [MN/m2]

Powyższe parametry umożliwiają obliczenie:

- modułu odkształcenia wtórnego E2 [MPa]

- wskaźnika zagęszczenia Is

- stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych ID

Uzyskując dane z pomiarów terenowych i obliczeń inżynierskich, wykorzystując zależności korelacyjne można wyprowadzać inne potrzebne parametry służące do oceny jakości wykonania nasypów i podbudów pod posadowienie różnych obiektów budowlanych, służące do sprawdzania zgodności wykonanych prac z założeniami projektowymi. Takim ważny parametrem jest jednostkowy opór graniczny qf [kPa] (sprawdzenie pierwszego stanu granicznego podłoża). Bardzo często, ze względu na warunki terenowe lub rodzaj badanego materiału (gruntu) metoda badania lekką płytą dynamiczna jest jedyną możliwą metodą do zastosowania, przy której błąd przeprowadzonego pomiaru jest wielkością pomijalną. Zastosowanie innych metod badań polowych, np. sondowań dynamicznych jest często obarczone zbyt dużym błędem pomiarowym dla niektórych rodzajów materiałów budujących nasypy.

 Zgodnie z niemieckimi wytycznymi TP BF-Stb część 8.3 lekką płytę dynamiczną można stosować do gruntów o wielkości ziaren do 63 mm. Zasięg lekkiej płyty dynamicznej wynosi do 0,50 m w zależności od badanego gruntu. Znajduje ona zastosowanie w:

 - budownictwie ogólnym, kubaturowym do oceny jakości wykonanych podbudów pod fundamenty poprzez określenie i sprawdzenie zgodności z założeniami projektowymi takich parametrów jak wskaźnik zagęszczenia Is, moduł odkształcenia wtórnego E2 [MPa], oraz poprzez zależności korelacyjne dostarcza danych do obliczeń jednostkowego oporu granicznego qf (sprawdzenie pierwszego stanu granicznego podłoża)

- kontrola jakości wykonania warstw wbudowanych w nasyp, nawet w miejscach bardzo trudno dostępnych

- drogownictwie, oraz przy budowie i modernizacji linii kolejowych do kontroli jakości wykonania nasypów i warstw konstrukcyjnych

- kontrola jakości wykonania podsypek pod budowy rurociągów, instalacje sanitarne, energetyczne, pod budowę chodników itp.

Badania przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej można prowadzić jeżeli: powierzchnia badana ma spadek nie większy niż 6 %, w innym przypadku należy wypoziomować powierzchnię pomiaru. Temperatura powietrza w dniu pomiaru nie powinna być niższa 0 stopni C, a pomiary należy wykonywać w gruntach niespoistych o wilgotności naturalnej mniejszej lub równej wilgotności optymalnej.

 Najważniejszymi zaletami lekkiej płyty dynamicznej są:

- krótki czas badania, średnio około 2 do 3 minut, a co za tym idzie możliwość wykonania kilkudziesięciu pomiarów dziennie

- brak konieczności użycia ciężkiego sprzętu jako przeciwwagi, co jest konieczne w przypadku badania metodą VSS i co ma bezpośrednie przełożenie na oszczędność kosztów

- dostęp do miejsc niedostępnych i trudnodostępnych dla innych metod

- wynik badania dostępny natychmiast po jego zakończeniu w terenie.

 Literatura:

  1. M. Szpikowski (red.), M. Dreger, M. Przygoda „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2005 r. 
  2. ZTV E-StB 09 Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla robót ziemnych obejmujących budowę dróg, Research Institute for Road and Traffic (Edition 2009)
  3. Niemiecka norma odnośnie technicznych warunków badań dla gruntów i skał TP BF-StB part B 8.3 wydanie 2003
  4. ZTV T-StB 95Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla warstw nośnych przy pracach ziemnych
  5. ZTV A-StB 97Dodatkowe warunki techniczne umowy i wytyczne dla wykopów przeznaczonych na cele komunikacyjne
  6. RIL 836, Deutsche Bahn AG (NGT39) Wytyczne dla wykorzystania lekkiej płyty do badań dynamicznych w budownictwie kolejowym
  7. German ZTV E-StB 94
  8. ASTM E2835-11, ASTM International (urząd normalizacyjny USA)