Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

Badania geologiczno- inżynierskie dla obiektów hydrotechnicznych

Nasza firma specjalizuje się w badaniach geologiczno- inżynierskich dla projektowanych bądź też modernizowanych obiektów hydrotechnicznych. Wykonujemy także badania hydrogeologiczne dla inwestycji zlokalizowanych w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych- dotyczy to zwolnienia z zakazów określonych w art. 176 ust 1 Ustawy Prawo Wodne.

Wyżej wymienione prace cechują się inną specyfiką niż typowe badania geotechniczne i geologiczno- inżynierskie i wymagają odrębnych uprawnień geologicznych (kategoria Vl). Ich wykonanie wymaga przeprowadzenia badań i analiz, na podstawie których wykonywane są obliczenia stateczności obwałowań przeciwpowodziowych, a także obliczenia przepływu wód w podłożu gruntowym przy powodziowym stanie wód powierzchniowych.

Do celów opracowania dokumentacji geologiczno- inżynierskich dla obiektów hydrotechnicznych wykonujemy polowe badania współczynników filtracji warstw podłoża gruntowego.

Dysponujemy własnym sprzętem do prowadzenia próbnych pompowań i pomiarów w zainstalowanych piezometrach, lub hydrowęzłach.

Również ten rodzaj badań terenowych i dokumentacyjnych wykonują w naszej firmie osoby z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi- w kategorii Vl i Vll.

 

Próbne pompowania hydrogeologiczne w terenie

Próbne pompowania hydrogeologiczne w terenie

Obliczeniowy przekrój geologiczno - inżynierski przez korpus
wału przeciwpowodziowego dla obiektu hydrotechnicznego